Téarmaí agus coinníollacha íocaíochta
Tá an córas seo á chur ar fáil ag Coláiste Chamuis agus a soláthraithe tríú páirtí. Is féidir le Coláiste Chamuis na téarmaí seo a thabhairt suas chun dáta ó am go ham agus tiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm láithreach nuair a chuirtear iad ar fáil anseo. Bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na téarmaí reatha le do thoil.

Téarmaí agus coinníollacha
Léigh na téarmaí seo go cúramach sula ndéanann tú íocaíocht ar líne. Trí úsáid a bhaint as an íocaíocht ar líne tá tú ag tabhairt le fios go bhfuil tú ag glacadh leis na téarmaí. Muna nglacann tú leis na téarmaí, ná bain úsáid as an áis seo.

Féach freisin ar an bPolasaí Príobháideachta agus Téarmaí agus Coinníollacha ag Easy Payments Plus.
Tá gach íocaíocht faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas;

Sroichfidh d’íocaíocht an cuntas i gColáiste Chamuis a bhfuil tú ag déanamh íocaíocht ann de ghnáth an gcéad lá oibre eile.

Ní féidir linn dliteanas a ghlacadh as íocaíocht nach sroicheann an cuntas ceart toisc gur thug tú uimhir mhícheart chárta nó sonraí pearsanta míchruinne.

Ní féidir linn dliteanas a ghlacadh as íocaíocht a dhiúltaíonn an soláthraí cárta creidmheasa / dochair ar aon chúis.

Slándáil
Tá na sonraí íocaíochta ar fad a chuirtear isteach ar an mbealach íocaíochta seo criptithe nuair a dhéanann an custaiméir nó tríú páirtí an íocaíocht. Tá cumarsáid ag, agus ó, shuíomh an tsoláthraí criptithe.

Ní bheidh aon dliteanas ag Coláiste Chamuis i leith aon chustaiméir nó tríú páirtí nach dtugann cosaint chuí do shonraí ó bheith feiceálach ar a scáileán ag daoine eile nó a bheith ar fáil do dhaoine eile le linn an phróisis  íocaíochta ar líne nó as aon easnamh maidir le heolas cruinn a chur ar fáil le linn na híocaíochta.

Cumarsáid
Cosnaíonn Coláiste. Chamuis ár gceart cumarsáid a dhéanamh lenár gcuid cliant tré ríomhphost agus tré théacs, de bhrí go bhfuilcumarsáid chruinn thráthúil riachtanach do dhea-riaradh an Choláiste. Beidh chuile chumarsáid ó Choláiste Chamuis bainteach le gnóthaí an Choláiste. Tá sé tábhachtach dúinn na bealaí cumarsáide seo a choinneáil ar oscailt d’fhonn ár gcliaint a choinneáil ar an eolas faoi ghnóthaí an Choláiste.

Soláthraí Seirbhíse
Is féidir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh le cárta creidmheasa nó dochair.

Glacann agus dearbhaíonn an soláthraí seirbhíse an íocaíocht (Fee Pay Ltd.). Tabharfar eolas láithreach don chliant atá ag déanamh an iarratais maidir leis an rathúlacht ar dhearbhú  an chárta.
Déanfar an t-airgead a aistriú ó do chuntas laistigh de 48 uair.

Polasaí maidir le hAisíoc
Déanfar aisíocaíochtaí faoi dhiscréid Choláiste Chamuis. Caithfear aon aighneas maidir le híocaíochtaí a rinneadh a chur i scríbhinn ag Coláiste Chamuis.

Déanfar aon aisíocaíochtaí atá le déanamh leis an gcárta creidmheasa / dochair a úsáideadh don bhuníocaíocht.

Payment Terms and Conditions
This payment system is provided by Coláiste Chamuis and its third-party suppliers.

Coláiste Chamuis may update these terms from time to time and any changes will be effective immediately on being set out here. Please ensure you are aware of the current terms.

Terms and Conditions
Please read these terms carefully before using the online payment facility. Using the online payment facility on this website indicates that you accept these terms. If you do not accept these terms do not use this facility.

Please also see Easy Payments Plus Terms and Conditions and Privacy Policy

All payments are subject to the following conditions:-
Your payment will normally reach the Coláiste Chamuis account to which you are making a payment on the following working day.

We cannot accept liability for a payment not reaching the correct account due to you quoting an incorrect card number or incorrect personal details.

Neither can we accept liability if payment is refused or declined by the credit/debit card supplier for any reason.

Security
All payment details which are entered through this payment gateway are encrypted when the customer, or third party making payment, enters them. Communications to and from the service provider’s site are encrypted.

Coláiste Chamuis shall not be liable for any failure by the customer or third party making payment of fees to properly protect data from being seen on their screen by other persons or otherwise obtained by such persons, during the online payment processor in respect of any omission to provide accurate information in the course of the online payment process.

Communication
Coláiste Chamuis reserves the right to communicate with its clients via email and text, as accurate and timely communication is essential to the successful running of Coláiste Chamuis. All communications from Coláiste Chamuis will be Coláiste Chamuis related. It is important that we have these communication channels open to keep our clients informed.

Service Provider
Online payments of fees can be made by credit or debit card.

The transaction is received and validated by the Service Provider (Fee Pay Ltd). The client making the application will get an immediate notification to confirm whether or not the card validation was successful.

The funds will be transferred from your account within 48 hours.

Refund Policy
Refund of payments made will be at the discretion of Coláiste Chamuis.  Disputes regarding amounts paid must be made in writing to Coláiste Chamuis.

Refunds, if applicable, will only be made to the debit/credit card used for the original transaction.

Polasaí Príobháideachais
 S’éard is brí le sonraí pearsanta  ná sonraí a d’fhéadfaí a úsáid chun tú a aithint mar shampla d’ainm, seoladh, uimhir fón póca, seoladh ríomhphost.

Próiseáileann na sonraí pearsanta a sheolann tú chugainn ar na bealaí seo a leannas:

Chun íocaíochta a éascú leat:

  • Chun eolas a thabairt duit maidir le sonraí a lorgaíonn tú uainn.
  • Chun téacsanna, ríomhphostanna agus nuachtlitreacha a sheoladh chugat tar éis gur líon tú ár gcuid foirmeacha ar líne nó tar éis “opt-in” a bheith déanta ar an eolas seo ar aon bhealach eile.
  • Chun cumarsáid riachtannach ó thaobh feidhmiú éifeachtach Choláiste Chamuis a dhéanamh le cliant Choláiste Chamuis trí ríomhphost nó téacs (mar shampla, treoir taistil, eolas faoi uimhreacha thagartha, agus cumarsáid riachtannach eile).
  • Sonraí atá riachtannach chun a chinntiú go bhfuil Cúrsaí Choláiste Chamuis ag feidhmiú i gceart. Caithfidh Foireann iomlán Choláiste Chamuis  sonraí pearsanta scoláirí agus tuismitheoirí a úsáid agus iad ag cur cúrsa den chéad scoth ar fáil (mar shampla eolas faoi bhliain sa scoil, cén scoil, stair le CC, líofacht an pháiste, tuairsicí ó bhaill faoirne agus múinteoirí , eolas sláinte srl)
  • Coimeadfar sonraí atá riachtannach chun a chinntiú go bhfuil Cúrsaí Choláiste Chamuis ag feidhmiú i gceart a fhad is go bhfuil gá leis na sonraí seo chun aidhmeanna CC a chomhlíonadh maidir leis na sonraí seo a bhailítear (ó thaobh dlí, cuntasaíocht, tuairsciú agus feidhmíocht)
  • Coimeadfar sonraí chun dul i dteagmháil leat maidir le Gníomhaíochtaí Alumni agus cúrsaí eile a chuireann CC ar fáil. Ní roinnfear ach ar chúis dlisteannach do chuid sonraí pearsanta ach amháin taobh istigh de CC.
  • Tá tuismitheoirí ar bhunachar sonraí CC mar gheall gur chur said scoláirí ag CC. Ar an mbun sin tá cúis dlisteannach againn teagmháil a dhéanamh leat. Ní roinnfear, ní dhíolfar agus ní sceithfear do chuid sonraí pearsanta taobh amuigh de CC.

Ta sé de cheart agat iarratas a dhéanamh ar chóip d’aon sonraí pearsanta a bhaineann leat atá inár seilbh.  Tá sé de cheart agat freisin go gceartófaí na sonraí seo má tá botúin ann. Tá sé de cheart agat freisin go scriosfaí na sonraí seo.

Más mian leat go stopfadh muid ag déanamh teagmháil leat seol ríomhphost chuig eolas@coláistechamuis.ie