Cúrsa Gaeltachta Ábharbhunaithe 2 Oíche i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cén Fáth Forbairt Ghairmiúil Leanúnach le Coláiste Chamuis?

Tá Coláiste Chamuis ar an bhfód le 50 bliain ag eagrú cúrsaí lántumadh teanga i nGaeltacht Chonamara.  Éiríonn lenár gcuid scoláirí líofacht bhreá a bhaint amach sa Ghaeilge i dtimpeallacht dhearfa spreagúil. Cuirimid an bhéim i gcónaí ar an nGaeilge bheo agus ar rannpháirtíocht chuile scoláire in imeachtaí taitneamhacha spóirt, cultúrtha agus siamsaíochta.  Úsáideann an Coláiste an cur chuige céanna agus na luachanna agus eispéiris chéanna inár gcúrsaí sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí.

Tugann cúrsaí Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Choláiste Chamuis tacaíocht, spreagadh agus cabhair phraiticiúil do mhúinteoirí an lae inniu cur lena gcuid scileanna teagaisc agus cothaíonn siad muinín freisin ina gcumas teagaisc trí mheán na Gaeilge.  Déanann muid an méid seo i mbealach sóisialta agus idirphearsanta.

Tugtar eispéireas Gaelach Gaeltachta do mhúinteoirí agus iad tumtha sa teanga ar feadh 3 lá agus 2 oíche.  Tagann na múinteoirí chuig tobar na Gaeltachta ar champas Choláiste Chamuis i Ros a’ Mhíl i gContae na Gaillimhe chun tumadh a dhéanamh sa teanga bheo agus iad ag fanacht sa gceantar.

Cabhróidh an cúrsa seo go mór le múinteoirí atá ag obair trí mheán na Gaeilge faoi láthair. Cabhróidh an cúrsa chun féinmhuinín agus cumas sa nGaeilge a fhorbairt i measc múinteoirí atá ag streachailt leis an teanga faoi láthair

Tá an cúrsa Gaeilge á chur ar fáil i gcomhar le COGG.

An Curriculum

Díríonn na cúrsaí seo ar

 1. theagasc ábharbhunaithe,
 2. theanga scoile agus
 3. scileanna teagaisc trí mheán na Gaeilge.

Na hÁbhair

I measc na n-ábhar a bheidh á gclúdach (ag braith ar éileamh) beidh:

 • Teanga Scoile
 • Matamaitic
 • Eolaíocht
 • Ábhair Theicneolaíochta
 • Gaeilge agus Cruinneas Teanga (Feiliúnach do mhúinteoirí T2 agus T1)
 • Gnó & Cuntasaíocht
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • Ceol

Uaireanta Pháirc an Chrócaigh
Comhlíonfar Uaireanta Deonacha Pháirc an Chrócaigh – déanfar ar a laghad 10 n-uaire teagaisc/oibre leis na múinteoirí. Bronnfar teastas críochnaithe a dheimhníonn a gcuid rannpháirtíochta ar chuile mhúinteoir.

Léiriú Spéise

Tá an líon spásanna ar a leithid de chúrsa uathúil teoranta agus tá éileamh ard á fheiceáil againn faoi láthair.  Dá bharr, tá muid ag bailiú léirithe spéise ó Phríomhoidí agus ó mhúinteoirí i láthair na huaire maidir leis an gcúrsa seo. Cliceáil ar an nasc seo chun do spéis sa chúrsa a léiriú agus beidh muid i dteagmháil le sonraí beachta a bhailiú agus cúrsaí a eagrú i mí Mheán Fómhair.

Cén Uair? / Amchlár

Reachtáilfear an chéad chúrsa eile ó thráthnóna Déardaoin go dtí am lóin ar an Satharn
17:00 i.n. ar an 13/11/24
13:00 i.n. ar 15/11/24
Beidh clár sóisialta Gaelach chuile thráthnóna mar chuid den chlár ama.

Lóistín

Eagrófar lóistín go háitiúil ar bhonn féinfhreastail nó ar bhonn leaba agus bricfeasta de réir éilimh.

Lónadóireacht

Cuirfear bricfeasta, lón agus dinnéar ar fáil.

Táille

 • Tá rogha ag an scoil íoc as an gcostas iomlán nó cuid den chostas don mhúinteoir. Tá muid ag moladh go n-íocfadh na scoileanna €195 in aghaidh an mhúinteora móide €50 le híoc ag chuile mhúinteoir (€245 ina iomláine).
 • Tá lóistín 2 oíche, teagasc, acmhainní teagaisc, busanna i rith an chúrsa, lónadóireacht agus siamsaíocht san áireamh sa táille.
 • Tá an cúrsa Gaeilge á chur ar fáil i gcomhar le COGG.  Tá COGG ag clúdach an chuid eile den chostas.
Donkey

Léiriú Spéise

Tá an líon spásanna ar a leithid de chúrsa uathúil teoranta agus tá éileamh ard á fheiceáil againn faoi láthair.  Dá bharr, tá muid ag bailiú léirithe spéise ó Phríomhoidí agus ó mhúinteoirí i láthair na huaire maidir leis an gcúrsa seo. Cliceáil ar an nasc seo chun do spéis sa chúrsa a léiriú agus beidh muid i dteagmháil le sonraí beachta a bhailiú agus cúrsaí a eagrú i mí Mheán Fómhair.

Buntáistí don mhúinteoir agus don scoil

I measc na bpríomhbhuntáistí le cúrsa FGL soláthraithe ag Coláiste Chamuis, tá:

 • Deiseanna do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile foghlaim óna chéile agus iad a ghríosú agus a spreagadh.
 • Dea-chleachtas maidir le modheolaíochtaí agus eolas a roinnt agus a chur chun cinn maidir le forbairtí múinteoireachta, siollabais, measúnaithe agus gnéithe oideachasúla eile.
 • Eolas a chomhroinnt faoi na forbairtí oideachasúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta, is déanaí agus is fearr sa teagasc maidir le modhanna múinte teanga.
 • Múinteoirí a chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ann dóibh féin a bheith gníomhach sa bpobal teanga áitiúil, agus a léiriú go láidir gur teanga bheo í an Ghaeilge.
 • An Ghaeilge mar ábhar agus mar theanga a chosaint agus a fhorbairt agus plé agus foghlaim faoin gcaoi is fearr le modhanna teagaisc a fheabhsú sa seomra ranga.
 • An Ghaeilge mar ábhar agus mar theanga a chosaint agus a fhorbairt agus plé agus foghlaim faoin gcaoi is fearr le modhanna teagaisc a fheabhsú sa seomra ranga.
 • Eispéireas sóisialta teanga chun pobal agus gréasán Gaelach múinteoirí a chruthú agus a chothú.
 • Díriú isteach ar mhodhanna múinte agus cabhair phraiticiúil a thabhairt do mhúinteoirí agus iad ag déanamh cinntí maidir leis na modhanna is fearr a oireann do na daltaí atá faoina gcúram, ón réamhscoil go dtí an bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil go dtí an tríú leibhéal.
 • Gheobhaidh rannpháirtithe an chúrsa deis Gaeilge a labhairt agus a fhoghlaim go sóisialta i dtimpeallacht lántumtha Gaeilge.
 • Tabharfar eispéireas Gaeltachta do Mhúinteoirí ina mbeidh siad tumtha sa teanga agus sa chultúr a lasfaidh tine inspreagtha i gcroí na múinteoirí i leith na Gaeilge muna bhfuil sé ann cheana féin.
 • Cothófar caidrimh bhuana trí mheán na Gaeilge idir na rannpháirtithe.
  Gheobhaidh rannpháirtithe an chúrsa deis gréasán múinteoirí aitheantais a mhúineann a gcuid ábhar a leathnú agus caidrimh a bhunú le múinteoirí a bhfuil na hábhair chéanna acu.
 • Díriú isteach ar theanga na scoile agus ar an teanga teagaisc chun barr feabhais a chur ar theagasc agus úsáid na Gaeilge le scoláirí agus sa seomra foirne.
 • Díriú isteach ar theanga ábharbhunaithe chun cabhrú le múinteoirí dul i ngleic leis na dúshláin do scoláirí a bhaineann le hábhair eile á mhúineadh trí mhéan na Gaeilge (m.sh. stair, eolaíocht, tíreolaíocht srl).