Cúrsa Cinnireachta

February Mid-Term 2023

Coláiste Chamuis will deliver our residential Leadership Course in February 2023 starting the first Saturday of the mid-term break (arriving Saturday the 11th February and departing Tuesday the 14th February 2023) at our Ros a’ Mhíl, Teálta Campus.

Tá ár gcúrsa cinnireachta deartha chun:

 • forbairt phearsanta a spreagadh
 • tréithe ceannaireachta a chothú agus a fhorbairt
 • scileanna Gaeilge na rannpháirtithe a fheabhsú

i dtimpeallacht dearfach spraíúil chairdiúil a chabhróidh leis na scoláirí fás, bláthú agus a gcarachtar a chothú chun iad a ullmhú don choláiste agus an saol mór amuigh ansin. Timpeallacht Gaelach trí mheán na Gaeilge. Agus tabharfaidh sé deis amháin eile dóibh taitneamh agus tairbhe a bhaint as cúrsa Gaeltachta le Coláiste Chamuis.

Tá sé riachtanach go dtabharfaí tacaíocht, spreagadh agus cabhair ag do Ghaeil óga an lae inniu chun a gcuid scileanna sóisialta agus idirphearsanta a fhorbairt agus muinín a chothú iontu chun go n-éireoidh go maith leo i sochaí iar-phaindéimeach.

Díreoidh an cúrsa cinnireachta seo ar an deis a thabhairt do scoláirí:

 • Cumas cumarsáide a fheabhsú
 • Obair foirne a chur chun cinn
 • Tabhairt faoi dhúshláin
 • Teacht aniar a chothú
 • Teacht ar láidreachtaí
 • Cleachtadh a dhéanamh ar fhadhbanna a réiteach
 • Féinmhuinín a chothú i suíomhanna sóisialta
 • Foghlaim le bheith i gceannas

Le linn an chúrsa beidh na Gaeil óga rannpáirteach i ngníomhaíochtaí grúpa. Cuirfear am i leataobh freisin le haghaidh obair aonair agus machnaimh. Is iad ár gcuid scoláirí an chéad ghlúin eile de cheannairí agus siad todhchaí shochaí na hÉireann iad. Déanfar iad a spreagadh dá réir chun smaointeoireacht a dhéanamh ar a gcultúr, a dteanga, a bpobal agus ar shochaí na hÉireann. Cothaíonn ceannairí níos fearr pobail agus sochaí níos fearr.

Cén áit?

Campas Choláiste Chamuis at Teálta na hÓige, Ros a’ Mhíl, Co. na Gaillimhe

Cén uair?

11/02/2023 – 14/02/2023 (ón Satharn ag tús an briseadh meán téarma)

Cén aois?

Tá an cúrsa seo oiriúnach do scoláirí san Idir Bhliain nó sa 5ú Bliain sa meánscoil.

Saghas cúrsa

Turas saincheaptha 3 oíche le lóistín

Bus

Beidh muid breá sásta seirbhís bus ar tháille ainmniúil a chur ar fáil as Baile Átha Cliath agus as Gaillimh don chúrsa seo (ag brath ar éileamh).

Táille

€350 an táille iomlán don chúrsa seo.

COVID-19

Beidh vacsaíniú iomlán agus “booster” riachtanach do scoláirí chun freastal ar an gcúrsa cinnireachta.

Beidh ar gach scoláire cloí go hiomlán le polasaí COVID 19 reatha Choláiste Chamuis. Seolfar tuilleadh sonraí faoinár bpolasaí reatha COVID 19 chuig tuismitheoirí sula dtosaíonn an cúrsa (tá seo ag athrú go minic i láthair na huaire). Tá sé de cheart ag Coláiste Chamuis ár gcúrsaí a chealú nó a athrú nó líon a theorannú ag aon am. Má laghdaítear an líon scoláirí de bharr Covid-19 leithdháilfear áiteanna de réir rogha Choláiste Chamuis. Tá Coláiste Chamuis tiomanta I gcónaí do shábháilteacht a cuid scoláirí agus baill foirne. Cloífidh Coláiste Chamuis le treoir ábhartha, cothrom le dáta, rialtais agus comhairle sláinte poiblí maidir le Covid-19.

Glac páirt agus bí linn ar an turas seo chun cabhrú le gach scoláire barr feabhais a chur ar forbairt phearsanta a spreagadh agus tréithe ceannaireachta a chothú.